سیستم مدیریت دوره های ضمن خدمت و آموزش مجازی

این پروژه جهت مدیریت دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش شهر تهران که منطبق بر دوره های سازمان برنامه و بودجه است، تهیه شده است ، و از سال 1388 در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران فعال بوده است.
از جمله ویژگیهای بارز این سیستم امکان برگزاری آزمون های آنلاین در حجم وسیع و با تعداد شرکت کنندگان حدود بیست هزار نفر همزمان می باشد.
سالیانه دوره های متعدد مخصوصا دوره های عمومی توسط این سامانه به صورت الکترونیکی برگزار شده و فرهنگیان شهر تهران می توانند ضمن اقدام به ثبت نام در آن و دریافت محتواهای آموزشی، در زمان آزمون، در آزمونهای آنلاین شرکت نمایند.
مسئولین مربوطه پس از پایان آزمون ها اقدام به بررسی نتایج و صدور گواهینامه های ضمن خدمت برای شرکت کنندگان می نمایند.
توسط این سامانه از ابتدای شروع به کار تا پایان سال 1391 بالغ بر 30 دوره و آزمون هماهنگ آنلاین برای فرهنگیان شهر تهران اجرا گردیده است.